Eleccions als Consells Escolars

by

Aquest dies hi ha a les escoles cartells publicitàries invocant a la participació en al votacions  dels Consells Escolars del Centre. Ja fa un dies que s’ha iniciat el procés de renovació dels Consells  Escolars dels centres sufragats amb fons públics Consells que els conformen els sectors que tenen algun paper en el camp escolar així com l’administració local i que són –eren- el màxim òrgan de representació  i de govern dels centres escolars. El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa . És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre

Hem dit que eren el màxim òrgan representatiu però d’ençà de la LEC  ha pèrdua la capacitat de l’elecció de director. Fet que comporta la pèrdua d’una competència rellevant.

el Director dels centres que , fruit de la Llei, perdrà la seva condició d‘electe per passar a  ser designat  per les autoritats educatives del país. El canvi  va fer perdre aquesta capacitat de sorgir de manera electa des del propi claustre . Pot ser que no tingui cap repercussió en la consecució dels objectius de l’escola  des del punt de vista del pragmatisme  però en tot cas  des del punt de vista de la seva ascendència  damunt la comunitat és evident que es perd una certa qualitat representativa.

Mentre, el procés  per escollir els Consells Escolars seguirà el seu procés , amb les eleccions dels representants dels diversos sectors. Hauran perdut una de les funcions més importants com era l’elecció del director del centre i , per tant, la coresponsabilitat democràtica del funcionament fet  que garantia ineludiblement  la necessitat de la bona entesa . La direcció sabia d’on emanava la seva autoritat. Ara no serà així, i caldrà que tothom  assumeixi el  seu rol pel bé de l’escola.

 Les Competències del CEC

1-Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i  aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.

 1. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament  del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat
 2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar per a que es realitzi segons marca la llei.
 3. Aprovar el reglament de regim intern del centre
 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la   convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisa la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
  6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
  7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 5. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals,  amb altres centres, entitats i organismes.
 6. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment  escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.

10.Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip  directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de  dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
11.Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat  entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida  personal, familiar i social.

 1. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa
  13.L’establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell  escolar, tot respectant els criteris generals.

14.Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director
15.Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions  educatives.

( extracte d’un document d ela Fapac).

 

Com es pot veure el pes dels Consells , malgrat haver-se reduït qualitativament, és prou important com per animar a la participació i en la implicació en la gestió de les escoles i en la millora de les mateixes.

Estem encara en temps de recuperació dels recursos que es destinen a educació.

Cal doncs una aposta decidida per treballar  col·lectivament en l’educació

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: